Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Michel van ‘t Ende Producties en haar onderliggende projecten en organisaties. Deze website is gecreëerd  en wordt beheerd  door de webmaster van de Michel van ‘t Ende Producties (info@michelvantende.nl). Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Michel van ‘t Ende Producties of haar derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Michel van ‘t Ende Producties de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de Michel van ‘t Ende Producties groep te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens
Michel van ‘t Ende Producties verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Michel van ‘t Ende Producties met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Michel van ‘t Ende Producties kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Michel van ‘t Ende Producties-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

IP adressen
In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, wordt het IP-adres geblokkeerd tot toegang van Michel van ‘t Ende Producties-website en uw IP-adres kan ook worden doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Michel van ‘t Ende Producties staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Michel van ‘t Ende Producties is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Michel van ‘t Ende Producties behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Michel van ‘t Ende Producties heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Michel van ‘t Ende Producties houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Michel van ‘t Ende Producties hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle websites van Michel van ‘t Ende Producties.

Privacy Policy
In verband met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze privacy policy aangepast. Lees onze privacyverklaring.